LED
svietidlá Navštívte Ledkovo.sk u ShopMania

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNĚ PODMIENKY

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Všetky ustanovenia uvedené v týchto obchodných podmienkach sa týkajú všetkých zmlúv uzatvorených medzi zákazníkmi a IMP-BV,s.r.o. Tieto ustanovenia môžu byť zmenené iba na základe individuálnych písomných dohôd podpísaných poverenými zamestnancami zákazníka a IMP-BV,s.r.o. Obchodné podmienky IMP-BV,s.r.o. sú zverejnené na webovej stránke www.ledkovo.sk, v záložke „Obchodné podmienky”.
Pojem „spotrebiteľ“ používaný v obchodných podmienkach spolupráce s IMP-BV,s.r.o. je definovaný v článku 221 zákona zo dňa 23. apríla 1964 OBČIANSKY ZÁKONNÍK (Zb. 64.16.93 s neskoršími zmenami). Zmluvnou stranou zmlúv uzatváraných s IMP-BV,s.r.o. môže byť výhradne plnoletá fyzická osoba.
Ceny

Pri predaji je platnou cenou cena zverejňovaná IMP-BV,s.r.o. na webovej stránke www.ledkovo.sk ku dňu podania objednávky, ibaže by cena bola písomne dohodnutá s IMP-BV,s.r.o.
Ceny na stránke www.ledkovo.sk sú uvedené v EUR. Prosíme, aby ste vždy skontrolovali, či cena v danej ponuke je vrátane DPH. Ceny sú vždy bez nákladov na prepravu.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka v okamihu úplnej úhrady ceny za tovar.
Spôsob objednávania
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania.
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- Prostredníctvom elektronického obchodu na www.ledkovo.sk
- Elektronickou poštou
- Osobne
- Telefonicky
Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail) a uviesť nasledujúce údaje:
- Meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho
- Kód a názov tovaru podľa cenníka
- Jednotkovú cenu
- Spôsob odberu a dopravy
- Dodaciu adresu
- Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité
Dodacie podmienky
Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom.
Zasielanie prepravnou službou - Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou FEDEX. Podmienkou pre doručenie tovaru do 48 hod. je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 12:00 hod. a skladová dostupnosť . Pokiaľ tovar kupujúci objedná neskôr, doručenie tovaru bude zrealizované do 72 hodín. V prípade objednávok tovaru s platbou prevodným príkazom - internetom, je tovar expedovaný po obdržaní platby v prospech účtu IMP-BV,s.r.o. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný , aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Dobierka prostredníctvom Slovenskej pošty,pri zvolení tejto možnosti zákazník zaplatí za tovar až pri vyzdvihnutí zásielky na pošte.Cena dobierky je 2,90eur  v cene je zahrnuté poštovné a balné.
Balík 1triedy je možné zvoliť iba v prípade ak je spôsob platby zvolený bankový prevodný príkaz.Balík sa odosiela až po pripísaní sumy na náš účet.Cena za Balík 1.triedy je 1,50eur.V cene je zahrnuté poštovné a balné.
Platobné podmienky
-platba v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne
-platba vopred bankovým prevodom
-na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
V prípade že ste si zvolili sposob platby,prevodom na účet,číslo účtu na ktorý treba uhradit čiastku za objednaný tovar je SK10 7500 0000 0040 2190 6889 , DOLEŽITÉ ako variabilný symbol treba uviesť číslo objednávky
Ochrana osobných údajov
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky,so zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
Záručné podmienky/Reklamácie
Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR.Záručná doba je 24mesiacov od doby predaja tovaru.
Pri uplatnovaní reklamácie je potrebné ku reklamovanému tovaru priložiť doklad o kúpe v opačnom prípade nemusí byť reklamácia uznaná.
Odstúpenie od zmluvy
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 20. februára 2011 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
VÝPREDAJ
-v sekcii "výpredaj" bude umiestňovaný tovar ktorý je dlhodobo na sklade,prípadne tovar ktorý ma malú vadu
-vada tovaru bude špecifikovaná u každého konkrétneho výrobku zvlášť
-poskytovaná záruka na tovar je 24mesiacov od jeho zakúpenia,záruka sa nevzťahuje na vadu na základe ktorej je tovar predávaný za zníženú cenu a je špecifikovaná pri každom tovare predávanom v sekcii "výpredaj"
-reklamácie na vadu ktorá bola opísaná pri kupovanom výrobku nebude akceptovaná
-každý zákazník potvrdzuje kúpou výrobku zo sekcie "výpredaj" že bol s týmito podmienkami oboznámený